Σύστημα Διαχείρισης Έργων

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 
http://www.espa.gr/el/Pages/staticManagementProcessesOfNonStateAidActions.aspx
 
 αναρτώνται οι εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις

  • του συνολικού Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
  • του Οδηγού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (με επεξηγήσεις επί του Εγχειριδίου για συγκεκριμένες δραστηριότητες)
  • των επιμέρους Διαδικασιών (με τα έντυπα που περιλαμβάνουν)

 
ΣΗΜ: χρησιμοποιήστε και τις υποενότητες που υπάρχουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική δ/νση  π.χ. στην (υπο)ενότητα ‘’Επιλογή και έγκριση πράξεων’’ μπορεί να βρει κάποιος το κείμενο των γραπτών Διαδικασιών και τα έντυπα που αφορούν τις αντίστοιχες δραστηριότητες