Προσκλήσεις

Στην ενότητα αυτή έχουν αναρτηθεί τα έγγραφα που αφορούν τις προσκλήσεις των έργων.


Λόγω τροποποιήσεων των κριτηρίων ένταξης, που επισυνάπτονται στις κατωτέρω Προσκλήσεις (έντυπα Λ1, Λ2, Δ1, Δ2), παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο Κριτήρια Ένταξης για τις ισχύουσες εκδόσεις αυτών.


Ομοίως, λόγω τροποποιήσεων που πραγματοποιούνται στα έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου έργων ΕΣΠΑ, παρακαλούμε για τα συνημμένα έντυπα  / έγγραφα των Προσκλήσεων να χρησιμοποιείτε τους παρακάτω συνδέσμους


Διαδικασίες διαχείρισης πράξεων εκτός κρατικών ενισχύσεων 


Έκδοση πρόσκλησης (προκήρυξης) για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης


Επιλογή και έγκριση πράξης 


Λοιπά Σχετικά Αρχεία Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου / Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου


όπου αναρτώνται οι εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις των αντίστοιχων εντύπων / εγγράφων.