Πρόσκληση Στελέχωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΕΔΑ Μεταφορών) προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007(ΦΕΚ267/τ.Α/3-12-2007) ως ισχύει για την κάλυψη κενών θέσεων.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

-       3 (τρεις) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, εκ των οποίων η 1 (μια) Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού, με σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης

-       1 (μια) θέση της κατηγορίας ΔΕ Γραμματέων