Συντελεστές του Προγράμματος

Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
  Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. Επίσης, συμβάλλει στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, με την ανάπτυξη και την διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, καθώς και την κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών αυτών.
 • Ταμείο Συνοχής 2000-2006
  Το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας και διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού 1164/94. Χρηματοδοτεί σχέδια σχετικά με το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στα κράτη μέλη με ΑΕΠ χαμηλότερο από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

 • ΔΑ ΚΠΣ
  Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. έχει τη συνολική ευθύνη του προγραμματισμού και της εφαρμογής του Κ.Π.Σ. Ιδίως έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του Κ.Π.Σ., καθώς και το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και το συντονισμό των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
  Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. εκπροσωπεί τη χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα του Κ.Π.Σ.
 • Αρχή Πληρωμής
  Η Αρχή Πληρωμής έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών ροών από τα διαρθρωτικά ταμεία για τα επιχειρησιακά προγράμματα του Κ.Π.Σ. Επίσης, διενεργεί ελέγχους στους τελικούς δικαιούχους και στις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ)

 • Επιτροπή Παρακολούθησης
  Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2860/2000, η παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του Ε.Π. "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες 2000-2006".
  Στα πλαίσια αυτής της αποστολής έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες: επιβεβαιώνει ή προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει εκάστου μέτρου, αξιολογεί τακτικά τις εξελίξεις και την πρόοδο του προγράμματος, εξετάζει τα αποτελέσματα εφαρμογής και εγκρίνει την τελική και τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Διαχειριστική Αρχή "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες"
  Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες", ΣΑΑΣ, συστάθηκε με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (αριθ. Ρ1/77900/1246/09.01.01, ΦΕΚ 4Β'). Υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σκοπός της είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης και εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος.
  Στα πλαίσια αυτά, διασφαλίζει τη συμβατότητα των πράξεων που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα προς το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη στους Τελικούς Δικαιούχους. 
  Σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. σχεδιάζει, προγραμματίζει, αξιολογεί, παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος.

Τελικοί Δικαιούχοι

 • ΟΣΕ www.ose.gr
  Στο πλαίσιο της πολιτικής των μεταφορών που χαράζει το ΥΜΕ, είναι ο κύριος φορέας της σιδηροδρομικής υποδομής και παροχέας σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.
 • ΕΡΓΟΣΕ www.ergose.gr
  Πρόκειται για θυγατρική εταιρία του ΟΣΕ η οποία συστάθηκε το 1996 σαν υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση επενδύσεων σε σιδηροδρομική υποδομή, που αφορούν αμιγώς δημόσια έργα και συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
 • ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ) www.oasa.gr
  Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Νόμου 2669/98, η παροχή αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας οργανώνεται και συντονίζεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α.). Οι αστικές συγκοινωνίες στο λεκανοπέδιο εκτελούνται από τις τρεις θυγατρικές του εταιρείες ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ και ΗΛΠΑΠ.
 • ΤΡΑΜ ΑΕ www.tramsa.gr
  Η εταιρεία ΤΡΑΜ ΑΕ ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών στα πλαίσια του δικτύου Τραμ. Είναι θυγατρική της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) www.hcaa.gr
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ) 
  Η ΥΠΑ έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των έργων των αεροδρομίων.
  Οι ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βόρειας και Νότιας Ελλάδας έχουν την ευθύνη υλοποίησης των έργων.