Στόχοι Προγράμματος

Οι στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες" είναι οι εξής: 

1. Η επέκταση και ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών μεταφορών που παρέχονται στην 
Ελλάδα. 

2. Η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας για την εξυπηρέτηση της μεταφορικής ζήτησης. 

3. Η ανάπτυξη των εσωτερικών διασυνδέσεων της χώρας με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομική συνοχή. 

4. Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στις μεταφορές. 

5. Η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και η εξοικονόμηση ενέργειας. 

6. Η ανάδειξη της ταυτότητας των μεγάλων αστικών κέντρων και η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των αστικών και προαστιακών μέσων μαζικής μεταφοράς. 

7. Η ενοποίηση των διάφορων μεταφορικών μέσων σε δίκτυα μεταφορών. 

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι, είναι στενά αλληλεξαρτώμενοι μεταξύ τους και συμβατοί με την υιοθετημένη πολιτική μακροχρόνιας ανάπτυξης των μεταφορών της χώρας, αλλά και με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της βελτίωσης των μεταφορικών υποδομών.