Η οδική ασφάλεια

Τα τελευταία χρόνια η οδική ασφάλεια αποτελεί για τη χώρα μας ένα θέμα μείζονος σημασίας με ιδιαίτερες επιπτώσεις τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για μετακινήσεις την οποία επιβάλλει πλέον ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ανάγκες που διαμορφώνει η κοινή ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, συνοδεύεται δυστυχώς και από βαρύτατες κοινωνικές συνέπειες οι οποίες εκφράζονται με την απώλεια πολλών συνανθρώπων και το βαρύτατο τραυματισμό άλλων. 

Είναι ιδιαίτερο σημαντικό για τη χώρα μας το γεγονός ότι ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι δείκτες της οδικής ασφάλειας τα τελευταία είκοσι χρόνια μειώνονται, στη χώρα μας παρατηρείται στασιμότητα, παρ' όλα τα κατά περιόδους μέτρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν τα οποία χαρακτηρίζονται περισσότερο από κατασταλτικό και όχι προληπτικό χαρακτήρα. Η διεθνής εμπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η άσκηση συγκροτημένης και ορθολογικής πολιτικής για την πρόληψη των οδικών ατυχημάτων, η οποία υποστηρίζεται από την απαραίτητη και διαρκή έρευνα και την εφαρμογή συγκροτημένων και συνεκτικών πρακτικών, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού ζητήματος της ασφάλειας στις μεταφορές και συγκεκριμένα στις οδικές μεταφορές.  

Στις τεχνολογικά προηγμένες χώρες, όπου τόσο η έρευνα όσο και η εφαρμογή σε θέματα σχεδιασμού και κατασκευής των οδικών δικτύων αγγίζει πλέον το επιθυμητό και ο στόλος των οχημάτων χαρακτηρίζεται από μικρές ηλικίες οχημάτων και τακτική παρακολούθηση, η προσοχή στρέφεται στο χρήστη της οδού και κύρια στην κατεύθυνση διασφάλισης γι' αυτόν της απαραίτητης γνώσης, κατάρτισης και κύρια ευαισθητοποίησης σε ζητήματα οδικής ασφάλειας έτσι ώστε να καταστούν πλήρως αντιληπτά τα θέματα που αφορούν στην ανάγκη υπακοής στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας καθώς και κατανόησης των φυσικών ορίων που διέπουν την αντίληψη, την αντίδραση του χρήστη και τις πραγματικές μηχανικές δυνατότητες των οχημάτων στις διαφορετικές οδικές, κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Έτσι όλη η προσπάθεια από πλευράς αρμοδίων φορέων συγκεντρώνεται στη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών αλλά και τη συνεχή κατάρτιση των τακτικών οδηγών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα οδικής ασφάλειας. Η βελτίωση αυτή της ικανότητας οδήγησης και της εν γένει συμπεριφοράς των οδηγών και των χρηστών γενικότερα δεν αποτέλεσε αντικείμενο το οποίο εντάχθηκε στο Β' ΚΠΣ. 

Το Υπουργείο Μεταφορών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και στην προσπάθειά του να συμβάλλει με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας καθώς και να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα στη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και απόδοσης αδειών οδήγησης, προτίθεται να εντάξει στο Γ' ΚΠΣ την κατασκευή και τον εξοπλισμό κέντρων εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων και τακτικών οδηγών σε περιφερειακή κλίμακα.

<< Επιστροφή