Εισαγωγή

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΣΑΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» είναι ένα από τα 11 τομεακά και 13 περιφερειακά προγράμματα από τα οποία δομείται το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και παρεμβαίνει στους τομείς των σιδηροδρομικών μεταφορών, των αστικών συγκοινωνιών, των αεροπορικών μεταφορών και της οδικής ασφάλειας. 

Οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: 
• την επέκταση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφορών στην Ελλάδα 
• την ανάπτυξη των διεθνών και εσωτερικών διασυνδέσεων της χώρας, για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομικής συνοχής 
• τη βελτίωση των αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς 
• την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των δικτύων μεταφορών 
• τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας 
• τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και η εξοικονόμηση ενέργειας. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΑΑΣ», αναθεωρημένου συνολικού κόστους 2.410 εκ. ευρώ για την περίοδο 2000-2008, χρηματοδοτείται κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατανέμεται στις επιμέρους παρεμβάσεις ως εξής: σιδηροδρομικά 1.500 εκ. ευρώ (62%), αεροδρόμια 207 εκ. ευρώ (9%), αστικές συγκοινωνίες και οδική ασφάλεια 680 εκ. ευρώ (28%) και τεχνική υποστήριξη 22 εκ. ευρώ (1%). Συμπληρωματικά των ανωτέρω δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΑΑΣ», το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτεί, κατά 50%, 8 σιδηροδρομικά έργα του άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης, που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα (TEN-T), συνολικού προϋπολογισμού 1.310 εκ. ευρώ. 

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει από το μενού στα δεξιά.