Αστικές Συγκοινωνίες

Ο Τομέας των Αστικών Συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας παρουσιάζει σαφή τάση συρρίκνωσης του μεταφορικού του έργου για το σύνολο των φορέων που τον απαρτίζουν καθώς το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο των αστικών και περιαστικών μετακινήσεων μειώθηκε κατά περίπου 20% την τελευταία δεκαετία (από 40% μειώθηκε σε 31%).  

Η χαμηλή ελκυστικότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα οφείλεται στη χαμηλή τους παραγωγικότητα, στην ανεπαρκή πολιτική πληροφόρησης του κοινού, στην κακή στρατηγική πωλήσεων, στον χαμηλό βαθμό διείσδυσης των νέων τεχνολογιών (π.χ. Τηλεματική των Μεταφορών), στο στρεβλό οργανωτικό και διαχειριστικό πρότυπο και βέβαια στην ελλιπή ενίσχυση τους έναντι του Ι.Χ. αυτοκινήτου μέσω πολιτικών ορθολογικής εσωτερίκευσης του κόστους. 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Νόμου 2669/98, η παροχή αστικής συγκοινωνιακής υπηρεσίας στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας οργανώνεται και συντονίζεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α.) ο οποίος αναβαθμίστηκε σε μητροπολιτικό φορέα των αστικών συγκοινωνιών στο λεκανοπέδιο και εκτελείται από τις τρεις θυγατρικές του ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ και ΗΛΠΑΠ. 

Η προσφορά υπηρεσίας από το σύστημα αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας αναλύεται όπως φαίνεται στο ακόλουθο Πίνακα 1.1, εξυπηρετώντας μια μέση επιβατική κίνηση της τάξης των 2.000.000 επιβατών ανά ημέρα με κατανομή 70% στα λεωφορεία, 15 % στα τρόλεϊ και 15% τον ηλεκτρικό με μέσο χρόνο διαδρομής 52 λεπτά και μέση ταχύτητα 30 χλμ. /ώρα. 

Με βάση το υπόδειγμα πρόβλεψης των αστικών μετακινήσεων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό η εκτιμώμενη ημερήσια επιβατική κίνηση για το έτος 2010 προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί (4.348.325 επιβάτες / ημέρα). 

Πίνακας 1.1 Προσφορά υπηρεσίας από το σύστημα Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας

Ο στόχος του ΟΑΣΑ όπως αποτυπώνεται στο τριετές πρόγραμμα εξυγίανσης του, εκτιμά τη βραχυπρόθεσμη αύξηση του μεριδίου αγοράς για τις αστικές συγκοινωνίες σε 34% το 2001 και σε 40% μέχρι το 2010. Ως βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου είναι η θεσμική αναδιοργάνωση του συστήματος, η εφαρμογή μέτρων ευνόησης των μέσων μαζικής μεταφοράς, η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, η λειτουργία δύο νέων γραμμών μετρό και ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής μετρό (Γραμμή 1). 
Στο Β' ΚΠΣ περιλήφθηκε το έργο της τηλεματικής των ΗΛΠΑΠ, η προμήθεια 300 λεωφορείων CNG και το δίκτυο τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Καθώς οι διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ είναι ανεπαρκείς για την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει γέφυρα με το Γ' ΚΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό θα ενταχθούν τα ακόλουθα έργα : 

· Η αναβάθμιση της υποδομής με την κατασκευή των απαραίτητων αμαξοστασίων, χώρων στάθμευση, park and ride και σταθμών μετεπιβίβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των μέσων και ο εκσυγχρονισμός της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ. 
· Η προμήθεια τροχαίου υλικού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την ανανέωση του στόλου της ΕΘΕΛ και του ΗΛΠΑΠ. 
· Η υλοποίηση συστήματος τραμ ως συμπληρωματικό μέσο σταθερής τροχιάς. 
· Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν τη λειτουργία και την αποδοτικότητα του τομέα και τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας των φορέων, μέσω ανάπτυξης της πληροφοριακής υποδομής τους. 
· Η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΑΣΑ.

<< Επιστροφή