Τελικοί Δικαιούχοι και φορείς

Οι τελικοί δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι οι εξής:

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 

Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. είναι  θυγατρική Εταιρεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. που  συστάθηκε το 1996,  με στόχο να  αναλάβει τη διαχείριση των έργων του Επενδυτικού Προγράμματος του Οργανισμού και ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Σύμφωνα με τον Νόμο 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» (άρθρο 4), στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνεται  και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και διενέργειας απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου ή άλλων φορέων του Δημοσίου.

O Όμιλος Ο.Σ.Ε. αποτελείται από:

  • Τη Μητρική Εταιρεία (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), στην οποία ενσωματώθηκε από τις αρχές του 2011, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, η πρώην θυγατρική  Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε. (πρώην Διαχειριστής της Υποδομής). Η μητρική εταιρεία καθορίζει πλέον τη συνολική στρατηγική για τις σιδηροδρομικές μεταφορές (υποδομή και σιδηροδρομική δραστηριότητα) και έχει την κυριότητα και τη διαχείριση της υποδομής και του τροχαίου υλικού.
  • Την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.,που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των υπό εξέλιξη ή προς ανάθεση έργων εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.
  • Τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που ως ειδικότερη μορφή επιχειρηματικής εκμετάλλευσης ακινήτων διαχειρίζεται και αξιοποιεί τη μη σιδηροδρομική ακίνητη περιουσία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

O Όμιλος Ο.Α.Σ.Α. αποτελείται από:

  • Την εταιρεία «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ο.ΣΥ.», η οποία προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών Ε.ΘΕΛ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. Σκοπός της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με λεωφορεία και τρόλλεϋ στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. 
  • Την εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΣΤΑ.ΣΥ. , η οποία προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. Σκοπός της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. είναι η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με το μετρό, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και το τραμ στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

Η Υ.Π.Α. είναι δημόσια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και διοικείται από τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές της. Αποστολή της είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχος του συστήματος αερομεταφορών της χώρας καθώς και η μελέτη και διατύπωση εισηγήσεων προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διαμόρφωση  της πολιτικής στις αερομεταφορές γενικά. Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των έργων των αεροδρομίων.

Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων

Οι Ε.Υ.Δ.Ε. Αεροδρομίων Βόρειας και Νότιας Ελλάδας έχουν την ευθύνη υλοποίησης των έργων αρμοδιότητάς τους.  

Ε.Δ.Α. Μεταφορών