Συνοπτική παρουσίαση προόδου

Η συνοπτική παρουσίαση της προόδου του προγράμματος (Νοέμβριος 2012) βρίσκεται στο Κεφάλαιο 2 της 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Η καθημερινή εικόνα του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε όρους ένταξης, νομικών δεσμεύσεων, δαπανών κλπ παρουζιάζεται, συνοπτικά και εποπτικά, εδώ, ενώ εδώ παρουσιάζεται συνοπτικός χάρτης.