Προσκλήσεις Έργων

Στην ενότητα αυτή έχουν αναρτηθεί τα έγγραφα που αφορούν τις προσκλήσεις των έργων, καθώς και τα κριτήρια ένταξης.


Λόγω τροποποιήσεων των κριτηρίων ένταξης, που επισυνάπτονται στις κατωτέρω Προσκλήσεις (έντυπα Λ1,Λ2,Δ1,Δ2), παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο Κριτήρια Ένταξης για τις ισχύουσες εκδόσεις αυτών.


Ομοίως, λόγω τροποποιήσεων που πραγματοποιούνται στα έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου έργων ΕΣΠΑ, παρακαλούμε για τα συνημμένα έντυπα  / έγγραφα των Προσκλήσεων να χρησιμοποιείτε τους παρακάτω συνδέσμους


Διαδικασίες διαχείρισης πράξεων εκτός κρατικών ενισχύσεων 


Έκδοση πρόσκλησης (προκήρυξης) για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 


Επιλογή και έγκριση πράξης


Λοιπά Σχετικά Αρχεία Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου / Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου


όπου αναρτώνται οι εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις των αντίστοιχων εντύπων / εγγράφων.

Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013»
ΣυνημμένοΜέγεθος
Άξονας Β - Σιδηρόδρομοι ΤΕΝ - Τ - Πρόσκληση 1256.44 KB
Άξονας ΣΤ - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ προς ΕΡΓΟΣΕ για σύνταξη εκθέσεων - Πρόσκληση 172.25 MB
Άξονας ΣΤ - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ προς ΕΡΓΟΣΕ για σύνταξη εκθέσεων - Πρόσκληση 182.24 MB
Άξονας ΣΤ - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής, ΕΤΠΑ - Πρόσκληση 133.3 MB
Άξονας Η - Σιδηροδρομικό Δίκτυο ΠΑΘΕ/Π & Διατροπικές Μεταφορές - Πρόσκληση 7285.45 KB
Άξονας Ι - Αεροπορικές Μεταφορές - Αεροδρόμια Διευρωπαϊκού Δικτύου - Πρόσκληση 6268.06 KB
Άξονας Ι - Αεροπορικές Μεταφορές - Αεροδρόμια Διευρωπαϊκού Δικτύου - Αερολιμένας Χανίων - Πρόσκληση 19176.82 KB
Άξονας Ι - Αεροπορικές Μεταφορές - Αεροδρόμια Διευρωπαϊκού Δικτύου - Αερολιμένας Σκιάθου - Πρόσκληση 20177.13 KB
Άξονας Ι - Αεροπορικές Μεταφορές - Αεροδρόμια Διευρωπαϊκού Δικτύου - Αερολιμένας Μακεδονία - Πρόσκληση 21181.07 KB
Άξονας ΙΓ - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής, Ταμείο Συνοχής - Πρόσκληση 123.3 MB
Άξονες ΣΤ και ΙΓ - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής101.42 KB