Προσκλήσεις διαχειριστικής επάρκειας

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται, προβλέπεται στο άρθρο 22 του Ν.3614/2007 ότι θα επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων που θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων αυτών (Τεχνικά έργα, Μελέτες, Υπηρεσίες  και Προμήθειες).

Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ (φορείς αρμοδιότητας ΕΔΑ Μεταφορών)

Η ΕΔΑ Μεταφορών έχει προχωρήσει στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας διαχειριστικής επάρκειας των κάτωθι φορέων :

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ημερομηνία πιστοποιητικού

1

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Α, Β

12/2008

2

ΤΡΑΜ Α.Ε.

Α,Β

02/2009

3

ΟΑΣΑ Α.Ε.

Α*,Β

03/2009

4

ΕΘΕΛ Α.Ε.

Α,Β

03/2009

5

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

Α*,Β

04/2009

6

ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος

Α

05/2009

7

ΗΛΠΑΠ Α.Ε.

Α,Β

05/2009

8

ΗΣΑΠ Α.Ε.

Α,Β

05/2009

9

ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος

Α

05/2009

10

ΥΠΑ

Α,Β

07/2009

11

AMEΛ

Β

10/2009

12

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Β

03/2011

13

ΟΣΕ Α.Ε.

Β

01/2012

 

όπου  τύπου Α: δυνατότητα για τεχνικά έργα, μελέτες και τύπου Β: προμήθειες , υπηρεσίες

 

* δόθηκε επάρκεια τύπου Α μόνο για Μελέτες

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση βρίσκονται υπό επεξεργασία σχετικές αιτήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΓΑΙΑΟΣΕ