Δημοσιότητα

«Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) Υπ’ Αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, «Το κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων».

Η ΕΔΑ Μεταφορών έχει την ευθύνη της δημοσιότητας και δημοσιοποίησης των δράσεων παρεμβάσεών της που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Aνάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθώς επίσης και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΔΑ Μεταφορών έχει δρομολογήσει τις κάτωθι ενέργειες δημοσιότητας του Προγράμματος:

  • Καταχωρήσεις στο περιοδικό "Ενημερωτικό Δελτίο Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων" για τα έτη 2011, 2012, 2013
  • Σχεδίαση και παραγωγή εντύπου με θέμα "Δράσεις και έργο Υ.Μ.Ε" (250 τεμάχια)
  • Προμήθεια 284 τεμαχίων παιδικών - νεανικών βιβλίων με θέμα το σιδηρόδρομο
  • Δράση πληροφόρησης και δημοσιότητα οδικής ασφάλειας - παραγωγή τεσσάρων τηλεοπτικών σποτ
  • Εκτύπωση 1.600 ημερολογίων με θέμα την Οδική Ασφάλεια
  • Διαφημιστική καταχώρηση στο Βήμα της Κυριακής
  • Αναβάθμιση website της Ε.Δ.Α. Μεταφορών
  • Δημιουργία banner και αφισών για την 7η Πανελλαδική εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο "Πάνος Μυλωνάς"