Άξονες προτεραιότητας - Τοµείς Παρέµβασης

Οι Άξονες Προτεραιότητας διαμορφώνονται έτσι, ώστε να περιλαμβάνουν δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των τεθέντων γενικών στόχων και αφορούν 

α) Οδικές μεταφορές:  κατασκευή και αναβάθμιση  του οδικού δικτύου
β) Σιδηροδρομικές και πολυτροπικές μεταφορές: κατασκευή και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου
γ) Θαλάσσιες μεταφορές: κατασκευή / επέκταση λιμενικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
δ) Αεροπορικές μεταφορές: αναβάθμιση / επέκταση αεροδρομίων
ε) Αστικές μεταφορές: κατασκευή / επέκταση υποδομών μητροπολιτικού σιδηρόδρομου (Μετρό) και την βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στα Μητροπολιτικά Κέντρα 
στ) Ασφάλεια μεταφορών: βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος μεταφορών, της διαχείρισης της οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, την αντιμετώπιση των ατυχημάτων και τη βελτίωση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα 

Επίσης, περιλαμβάνεται Τεχνική Υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος.

Ο συνολικός αριθμός των Αξόνων Προτεραιότητας προκύπτει με τη διαμόρφωση δύο Ομάδων Αξόνων, μία για κάθε ένα από τα δύο Ταμεία χρηματοδότησης του ΕΠ, ΕΤΠΑ και ΤΣ αντίστοιχα. Και οι δύο ομάδες περιλαμβάνουν Άξονες Προτεραιότητας που σχετίζονται με τις οδικές, τις σιδηροδρομικές και συνδυασμένες, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές.
Αναλυτικότερα:

α) Οι οδικές μεταφορές, καλύπτονται από παρεμβάσεις στο Διευρωπαϊκό και Διαπεριφερειακό Οδικό Δίκτυο σε Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης, που εντάσσονται στον Α.Π. Α και από παρεμβάσεις στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο στο σύνολο της χώρας, που εντάσσονται στον Α.Π. Ζ.

1ος Άξονας -  Άξονας Προτεραιότητας Α:

Οδικές μεταφορές – Διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης

7ος Άξονας -  Άξονας Προτεραιότητας Ζ:

ΟΔΙΚΕΣ μεταφορές – Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο

β) Οι σιδηροδρομικές & πολυτροπικές μεταφορές, καλύπτονται από παρεμβάσεις στο Σιδηροδρομικό Δίκτυο σε Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης, που εντάσσονται στον Α.Π. Β και από παρεμβάσεις στο Σιδηροδρομικό Δίκτυο στο σύνολο της χώρας, που εντάσσονται στον Α.Π. Η.

2ος  Άξονας - Άξονας Προτεραιότητας Β: 

Σιδηροδρομικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π και πολυτροπικές μεταφορές περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης

8ος  Άξονας - Άξονας Προτεραιότητας Η:

Σιδηροδρομικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π  & πολυτροπικές μεταφορές 

γ) Οι θαλάσσιες μεταφορές, καλύπτονται από παρεμβάσεις στα λιμάνια Περιφερειών μεταβατικής στήριξης, που εντάσσονται στον Α.Π. Γ και από παρεμβάσεις σε Διευρωπαϊκά λιμάνια στο σύνολο της χώρας, που εντάσσονται στον Α.Π. Θ.

3ος Άξονας - Άξονας Προτεραιότητας Γ:

Θαλάσσιες μεταφορές – λιμάνια περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης

9ος Άξονας - Άξονας Προτεραιότητας Θ:

Θαλάσσιες μεταφορές – λιμάνια διευρωπαϊκού δικτύου

δ) Οι αεροπορικές μεταφορές, καλύπτονται από παρεμβάσεις στα αεροδρόμια Περιφερειών μεταβατικής στήριξης, που εντάσσονται στον Α.Π. Δ και από παρεμβάσεις σε Διευρωπαϊκά αεροδρόμια στο σύνολο της χώρας, που εντάσσονται στον Α.Π. Ι.

4ος Άξονας - Άξονας Προτεραιότητας Δ:

Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης

10ος Άξονας - Άξονας Προτεραιότητας Ι:

Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια διευρωπαϊκού δικτύου

ε) Οι αστικές μεταφορές καλύπτονται από παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και παρεμβάσεις στο σύστημα δημόσιων μεταφορών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εντάσσονται στον Α.Π. ΙΑ.

11ος Άξονας - Άξονας Προτεραιότητας ΙΑ:

Καθαρές αστικές συγκοινωνίες - Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

στ) Η ασφάλεια των μεταφορών καλύπτεται από παρεμβάσεις στις μεταφορικές υποδομές, από διαχειριστικές παρεμβάσεις στα μεταφορικά δίκτυα και από παρεμβάσεις  περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταφορικών κόμβων (λιμένων, αεροδρομίων, σταθμών κλπ.), που εντάσσονται στους Α.Π. Ε και Α.Π. ΙΒ.

5ος Άξονας – Άξονας Προτεραιότητας Ε:

Οδική ασφάλεια και ασφάλεια δικτύων μεταφορών περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης

12ος Άξονας – Άξονας Προτεραιότητας ΙΒ:

Κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική διαχείριση δικτύων μεταφορών

Η Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του προγράμματος υλοποιείται από παρεμβάσεις υποστήριξης των  Α.Π. της Ομάδας ΕΤΠΑ, που εντάσσονται στον Α.Π. ΣΤ και από παρεμβάσεις υποστήριξης των  Α.Π. της Ομάδας ΤΣ, που εντάσσονται στον Α.Π. ΙΓ.

6ος Άξονας – Άξονας Προτεραιότητας ΣΤ:

Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής αξόνων προτεραιότητας ΕΤΠΑ

13ος Άξονας – Άξονας Προτεραιότητας ΙΓ:

Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής αξόνων προτεραιότητας Ταμείου Συνοχής