Απόφαση έγκρισης

Η απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5436 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης και από το Ταμείο Συνοχής στις περιφέρειες της Ελλάδας βρίσκεται εδώ.