Σκοπός & Αντικείμενο

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες) συστάθηκε με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (αρ. 1166/Φ.2/947/22.5.2008, ως τροποποίηση της Απόφασης αρ. Ρ1/77900/1246/09.01.01, ΦΕΚ 4Β'). Υπάγεται απ' ευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σκοπός της είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και έργων  (όπως το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και Περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ). Στα πλαίσια αυτά, διασφαλίζει τη συμβατότητα των πράξεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προς το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη στους Τελικούς Δικαιούχους. Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες Διαχειριστικές Αρχές, είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, αξιολόγηση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των πράξεων που αντιστοιχούν στο εκχωρημένο στην Υπηρεσία τμήμα των Π/Υ των προαναφερόμενων ΕΠ. 

Διαρθρώνεται στις εξής τέσσερις μονάδες:
Μονάδα Α΄ - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β΄ - Παρακολούθησης και Διαχείρισης
Μονάδα Γ΄ - Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ΄ - Οργάνωσης και Υποστήριξης