Μονάδα Γ

Μονάδα Γ – Επιτόπιων Επαληθεύσεων

1. Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης.

2. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3614/2006 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

3. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία.

4. Συντάσσει τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργεί και εισηγείται την έγκρισή της από το αρμόδιο όργανο. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

5. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ και ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΕΠΕΠ.

6. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί, βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί, αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΕΠΕΠ.

7. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β΄ για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.

8. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, την ΕΥΔ ΕΠΕΠ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την υποβολή απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.

9. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.