Μονάδα Δ

Μονάδα Δ - Οργάνωσης και υποστήριξης

1. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του προς έγκριση στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.

2. Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην ΕΔΑΜ και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΔΑΜ για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

3. Οργανώνει και λειτουργεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Α γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησιακού προγράμματος.

4. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

5. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.

6. Υποστηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος.

7. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.

8. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.