Μονάδα Α

Μονάδα Α - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

1. Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας, που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (ΕΥΔ ΕΠΕΠ).

2. Εισηγείται, σε συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠΕΠ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται

3. Οργανώνει και παρακολουθεί, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΕΠ, τη δημοσιότητα των αξόνων προτεραιότητας και κατηγοριών πράξεων του Προγράμματος που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

4. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος, που είναι αρμόδια.

5. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέλεσης των αξόνων προτεραιότητας και κατηγοριών πράξεων του προγράμματος που διαχειρίζεται τις οποίες υποβάλλει στην ΕΥΔ ΕΠΕΠ.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΕΠ για την οργάνωση των αξιολογήσεων επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

7. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των αξόνων προτεραιότητας και πράξεων αρμοδιότητάς της και συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΕΠ, για την υποβολή προτάσεων αναθεώρησής τους. Σε συμφωνία με την ανωτέρω Υπηρεσία, είναι αρμόδια για την τελική διαμόρφωση των σχετικών προτάσεων, όσον αφορά στους άξονες προτεραιότητας και κατηγορίες πράξεων αρμοδιότητάς της.

8. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της Ετήσιας Συνάντησης του επιχειρησιακού προγράμματος, στην οποία η ΕΔΑΜ συμμετέχει.

9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΕΠ, την εθνική αρχή συντονισμού και την ΕΕ και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

10. Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΕΠ τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες.

11. Μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση των οριζομένων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του.

12. Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών Δικαιούχων του επιχειρησιακού προγράμματος, με βάση τα προβλεπόμενα στο σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.

13. Προγραμματίζει και προετοιμάζει, τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται.

14. Εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, από τους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται, τις οποίες κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΕΠ.

15. Παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς Πληροφορίες σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, τα κριτήρια για την ένταξη των πράξεων, τα αρμόδια στελέχη της ΕΔΑΜ τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες, τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης, εφόσον η πρόταση επιλεγεί, των στοιχείων της πράξης.

16. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται.

17. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης.

18. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής..

19. Ενημερώνει για τα ανωτέρω κατάλληλα το ΟΠΣ.

20. Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΕΠΕΠ εξαμηνιαίες εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε στους άξονες προτεραιότητας και κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

21. Εξειδικεύει τους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ για τον τομέα αρμοδιότητας της ΕΔΑΜ συνεργαζόμενη με την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

22. Συλλέγει τα στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση των έργων αρμοδιότητας ΕΔΑΜ. Συνθέτει τις πληροφορίες αυτές και ενημερώνει την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την πρόοδο επίτευξης των προτεραιοτήτων και στόχων του ΕΣΠΑ στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών.

23. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα Μεγάλα Έργα πληροφορίες με βάση τον Κανονισμό.