Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 10, 15451 Ν. Ψυχικό, Πληροφορίες: κος Α. Μπινιάρης, τηλ 210 6797619) ως Αρχή Σχεδιασμού του «Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025» (Σ.Π.Ε.Μ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-08-2006 (ΦΕΚ 1225Β / 05-09-2006), ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί η ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/οικ. 176528/ΔΙΠΑ /26-11-2014 «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025» που αφορά την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του εν λόγω Πλαισίου.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε την εν λόγω ΚΥΑ καθώς και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025.