Διαβούλευση Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.

  1. Γενικά

Το Δεκέμβριο 2013 εγκρίθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας των  διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ που συγχρηματοδοτούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα στη χώρα μας για την επερχόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020. Στο πλαίσιο των κανονισμών αυτών και συγκεκριμένα για τον τομέα Μεταφορών, η Ελλάδα έχει υποχρέωση να αποτυπώσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών σε προγραμματικό κείμενο, ώστε να καλυφθεί σχετική κανονιστική προαπαίτηση (ex-ante conditionality του Καν 1303/2013). Το κείμενο αυτό είναι το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025».

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των  ευρωπαϊκών  κανονισμών, αλλά και του  δημοκρατικού προγραμματισμού στη χώρα μας, το ανωτέρω προγραμματικό κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε διαβούλευση με φορείς των Περιφερειών της Χώρας, τους Κοινωνικούς Εταίρους και την Κοινωνία των Πολιτών.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  αποτελεί την αρμόδια αρχή σχεδιασμού του «Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025» και έχει την ευθύνη της σύνταξης του προγραμματικού κειμένου, καθώς και της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης.

  1. Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών

Το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025» (ΣΠΕΜ) διαμορφώνει το πλαίσιο για την πραγματοποίηση επενδύσεων (ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης) στον τομέα μεταφορών κατά το διάστημα αναφοράς, καθορίζει τις προτεραιότητες πολιτικής που θα εφαρμοσθούν και προτείνει το αναπτυξιακό σενάριο για την εξέλιξη των έργων μεταφορών στη χώρα.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι, όπως προκύπτει από το Guidance on Ex Ante Conditionalities for the European Structural & Investment Funds Part II, τα έργα που δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά την Περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα που περιέχεται στο ΣΠΕΜ (Κεφ. 7).

Τον Απρίλιο 2014 αναρτήθηκε το κείμενο του ΣΠΕΜ για τη διαβούλευση της Α’ φάσης, η οποία περιορίστηκε στα κεφάλαια στόχων, στρατηγικής και πολιτικής μεταφορών του ΣΠΕΜ. Το Μάιο 2014 αναρτήθηκε για διαβούλευση η Β' φάση του ΣΠΕΜ στο σύνολό του, περιέχοντας το κεφάλαιο με την απαιτούμενη λίστα έργων (Κεφ. 7) και διορθώσεις που ζητήθηκε να γίνουν κατά την Α΄φάση της διαβούλευσης. Τα αποτελέσματα των δύο κύκλων διαβούλευσης συμπεριελήφθησαν στην τελευταία έκδοση του ΣΠΕΜ (σχέδιο - Αύγουστος 2014), η οποία απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.