Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, η Ελλάδα έχει υποχρέωση να αποτυπώσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών σε προγραμματικό κείμενο, ώστε να καλυφθεί σχετική κανονιστική προαπαίτηση (ex-ante conditionality του Κανονισμού 1303/2013). Το κείμενο αυτό είναι το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025».

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αγ. Σοφίας 10, 15451 Νέο Ψυχικό, Πληροφορίες: Α. Μπινιάρης, Α. Αργυρόπουλος τηλ. 210 6797619, 631) ως Aρχή Σχεδιασμού για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225):

α.   Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και τα Περιφερειακά Συμβούλια όλων των Περιφερειών της Χώρας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Πλαισίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β.   Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής,  δηλ. μέχρι τις 25/08/2014.